Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę:
Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krośnianka” w dalszej części zwane Klubem.

§ 2

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Klub może działać poza granicami RP, na terenie innych krajów, jeżeli służy to realizacji celów statutowych.

§ 3

Siedzibą Klubu Sportowego „Krośnianka” jest wieś Wrocanka k/o Krosna.

§ 4

Klub Sportowy „Krośnianka” jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej,
posiada osobowość prawna.
Klub działa zgodnie z niniejszym statutem, ustawą o sporcie i stowarzyszeniach, a w zakresie działalności merytorycznej i gospodarki finansowej podlega nadzorowi organu rejestracyjnego.

§ 5

Klub Sportowy „Krośnianka” opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.

§ 6

Barwami Klubu są kolory niebieski, biały, niebieski.
Klub używa oznak, znaków organizacyjnych, pieczęci z zachowaniem w tym zakresie odpowiednich przepisów.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem klubu jest popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego poprzez zabezpieczenie jego członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu, a także prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, działalności kulturalnej i oświatowej, krajoznawstwa, profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 8

Dla osiągnięcia celu określonego w § 7 KS „Krośnianka” stosuje następujące środki działania:
1. Organizuje sekcje i szkolenie sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.
2. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy.
3. Prowadzi sekcje lekkiej atletyki i tenisa, zakłada także możliwość powołania sekcji sportowych innych dyscyplin.
4. Organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym systemie współzawodnictwa sportowego i innych zawodach sportowych, a także w imprezach upowszechniających kulturę fizyczną i sport, ochronę i promocję zdrowia, działalność kulturalną i oświatową, krajoznawstwo, profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
5. Organizuje kursy dla instruktorów i działaczy oraz obozy szkoleniowe dla zawodników.
6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację. remonty i konserwację.
7. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów działalność zmierzającą do realizacji swoich statutowych celów i zadań.
8. Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział III

Członkowie KS „Krośnianka” – ich prawa i obowiązki

§ 9

KS ,,Krośnianka” zrzesza:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.
2. Przyjęcie na członka Klubu następuje na zasadzie:
– złożenie pisemnej deklaracji do Zarządu Klubu,
– podjęcie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte na członków Klubu po złożeniu pisemnej zgody rodziców bez prawa głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i popierające cele Klubu oraz deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna. która położyła szczególne zasługi dla rozwoju sportu i Klubu.
2. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy zwolniony jest od składek członkowskich.

§ 12

Członek Zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
2. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski.
3. Korzystać ze sprzętu sportowego i urządzeń klubowych.
4. Reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych.
5. Uczestniczyć w zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem pkt l § 12.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego uprawnień wynikających z § 12 pkt 1.
3. Członek honorowy oraz wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach statutowych władz z głosem doradczym.

§ 14

Członkostwo wygasa na skutek:
1. Wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków Klubu.
3. Wykluczenia członków Klubu.
4. Rozwiązania KS „Krośnianka”.

§ 15

1. Członek KS „Krośnianka” może być skreślony z listy członków w przypadku:
a) niebrania czynnego udziału w realizacji statutowych działań Klubu,
b) niepłacenia składek przez okres l roku.
2. Członek Klubu może być wykluczony, jeśli w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub nie przestrzegał postanowień statutu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów.

Rozdział IV

Władze KS „Krośnianka”

§ 16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd Klubu.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków.
4. W przypadku braku obecności w ustalonym terminie wymaganej liczby członków władze Klubu podejmują wiążące uchwały w drugim terminie bez względu na ilość zgromadzonych członków.
5. Przepisy pkt 3 i 4 nie dotyczą sytuacji określonych w § 27 statutu.

§ 17

1. Walne Zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebrania zwyczajne odbywają się co roku.
3. Walne Zebrania nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej.
b) Co najmniej 50% członków.
c) Żądania organu rejestracyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie l miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawą przedstawioną we wniosku.

§ 18

Ordynację wyborczą do władz stowarzyszenia oraz regulamin obrad ustala Walne Zebranie.

§ 19

1. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu.
2. W Walnym Zebraniu muszą brać udział z głosem doradczym:
a) zaproszeni członkowie związków sportowych,
b) inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania najeży:
1. Uchwalenie zmian w statucie Klubu.
2. Uchwalenie kierunków i programu działania.
3. Uchwalenie budżetu Klubu.
4. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i udzielania absolutorium.
5. Wybór władz w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z decyzją Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członka z listy członków Klubu.
7. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie decyzji o wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków Klubu.

§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z 1 – 3 członków, w tym prezesa, a w przypadku trzech członków z prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Klubu.
3. Zarządzanie majątkiem i finansami.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5. Przyjmowanie uchwal o przyjęciu w poczet członków oraz o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Klubu.
6. Odbywanie posiedzeń przynajmniej raz na kwartał.
7. Wnioskowanie o zatwierdzenie na Walnym Zebraniu wysokości składek członkowskich.
8. Od uchwal Zarządu w sprawach członkowskich zainteresowani mogą się odwołać do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 23

Walne Zebranie może tworzyć Komisje lub inne organy doradcze Zarządu.

§ 24

Szczegółowy zakres działania, organizacja oraz tryb pracy Komisji określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

§ 25

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja przeprowadza okresowo kontrole statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu przynajmniej raz w roku.
3. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i usterek określa terminy i sposób ich usunięcia.
5. Wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 26

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

Rozdział V

Majątek i fundusze KS „Krośnianka”

§ 27

Na fundusze Klubu składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Dochody uzyskane z działalności statutowej.
3. Dotacje, subwencje i darowizny.
4. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Środki od sponsorów.

§ 28

Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 29

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością głosów 2/3 przy udziale co najmniej 50% członków i podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.
Rozwiązanie KS ,,Krośnianka” następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% członków.
Uchwała o rozwiązaniu KS „Krośnianka” powinna określić przeznaczenie majątku zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.